Bregje NEI Therapie
Neuro Emotionele Integratie

Algemene voorwaarden Bregje NEI Therapie

1. Gegevens praktijk
Algemene Voorwaarden Bregje NEI Therapie, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67590179. Bregje NEI Therapie richt zich op het behandelen van kinderen en volwassenen. Een behandelsessie kan fysiek plaatsvinden in de praktijkruimte, via beeldbellen of middels een thuisbezoek bij de opdrachtgever. Een fysieke behandelsessie in de praktijkruimte is standaard en betreft de voorkeur. Overige vormen zijn mogelijk in overleg.

2. Toepassing Algemene voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bregje NEI Therapie en opdrachtgever (natuurlijk persoon) waarmee een behandelingsovereenkomst is ondertekend. Deze algemene voorwaarden woorden vooraf aan de behandelsessie per mail verstuurd.

3. Totstandkoming behandelingsovereenkomst
Een behandelingsovereenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever contact opneemt met Bregje NEI Therapie via e-mail, een telefonisch gesprek, een telefonisch bericht of door bevestiging van Bregje NEI Therapie via eerdergenoemde wegen.

4. Behandeling kinderen t/m 16 jaar
Indien de cliënt jonger is dan 17 jaar, dient de behandelingsovereenkomst door beide ouders (indien van toepassing) ondertekend te worden. Hiermee volgt Bregje NEI Therapie de wettelijke regelgeving.

5. Annuleren of verzetten afspraak
Een afspraak kan altijd kosteloos worden verzet of geannuleerd, mits dit minimaal 24 uur van te voren wordt aangegeven. Indien dit niet het geval is, worden de kosten van de behandelsessie alsnog in rekening gebracht. Indien er sprake is van ziekte is overleg over de kosten mogelijk.

6. Betaling
Bregje NEI Therapie brengt de kosten voor een behandelsetting in rekening door middel van een factuur die na de behandeling wordt opgestuurd per mail.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994).) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.
7.2
De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen dertig dagen na datum betaald te zijn.
7.3
Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
7.4
Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor
€ 5,– in rekening gebracht mag worden.
7.5
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.
7.6
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling
geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

8. Aansprakelijkheid
Bregje NEI Therapie handelt altijd vanuit eer en geweten en is erop gericht om zo simpel, veilig en effectief mogelijk tot de kern van de klacht van de cliënt te komen. Bregje NEI Therapie is niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke, psychische gevolgen/klachten die ontstaan na een behandelsessie. Bregje NEI Therapie gaat hierin ook uit van verantwoordelijkheid van de cliënt en de eigen gemaakte keuze voor de hulpverleningsvorm.
Bij psychische of lichamelijke klachten raad Bregje NEI Therapie aan om contact op te nemen met de huisarts of eventuele behandelaar.

9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Bregje NEI Therapie gaat te allen tijde vertrouwelijk en met geheimhoudingsplicht om met de informatie die verkregen is uit of in het kader van de behandelsessie of de persoonsgegevens zoals deze verwerkt zijn in de privacyverklaring. Bregje NEI Therapie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Indien er sprake is van een psychisch of fysiek noodgeval staat de therapeut in haar recht om de geheimhoudingsplicht te schenden in het kader van het waarborgen van de veiligheid van de cliënt of therapeut.

10. Ontbinding en tussentijds opzeggen van de behandelingsovereenkomst of afspraken
Indien de cliënt of ouders van de cliënt de afspraken niet volledig/niet tijdig nakomen, mag de therapeut de nakoming van de verplichtingen opschorten of ontbinden.

11. Klachten over de behandeling
Bregje NEI Therapie is aangesloten bij ZZP-er in de zorg. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, wordt verzocht door Bregje NEI Therapie om dit allereerst met de therapeut te bespreken. Indien hier geen bevredigende oplossing uit voort komt, kan de cliënt zich richten naar www.zzp-erindezorg.nl/klacht

E-mailen
Bellen